belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

De B.U.B. bij het verzamelen van handtekeningen in Grimbergen, Brabant op 16 maart 2019. - Le B.U.B. lors de la récolte de signatures à Grimbergen dans le Brabant le 16 mars 2019 (foto - photo B.U.B.)

OPROEP STEUN VERKIEZINGEN – APPEL SOUTIEN ELECTIONS

De B.U.B. gaat een nieuwe electorale uitdaging aan. Voor de nationale verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we lijsten neerleggen in Oost-Vlaanderen (lijst 23) en « Vlaams »-Brabant (lijst 22). Voor Brussel en “Waals”-Brabant hebben we beslist met de Lijsten Destexhe (lijst 13) samen te werken op basis van een gemeenschappelijke verklaring, die louter communautair van aard is. U kan ze terugvinden op onze site. Zo is onze voorzitter, Hans Van de Cauter, derde kandidaat op de federale lijst van Destexhe in Brussel en partijraadslid Yves-Marie Vandenbrande derde op de kamerlijst van Senator Alain Destexhe in “Waals”-Brabant.

Le B.U.B. se lance dans une nouvelle aventure électorale. Nous déposerons des listes pour les élections nationales du 26 mai 2019 en Flandre orientale (liste 23) et dans le Brabant « flamand » (liste 22). Pour Bruxelles et le Brabant ‘wallon’, nous collaborons avec les Listes Destexhe (liste 13) sur base d’une déclaration commune purement communautaire que vous trouvez sur notre site. Ainsi, le président du B.U.B., Hans Van de Cauter, sera troisième candidat sur la liste fédérale du Sénateur Alain Destexhe et Yves-Marie Vandenbrande, membre du conseil du parti, sera le troisième candidat sur la liste Destexhe dans le Brabant « wallon ».

foto-photo: B.U.B.

LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 7bis DE LA CONSTITUTION ÉTAIT DE LA RECUPERATION POLITIQUE – DE HERZIENING VAN ARTIKEL 7bis WAS EEN POLITIEKE RECUPERATIE

Début février 2019, sous l’impulsion d’Ecolo-Groen et sous la pression du mouvement des étudiants, plusieurs partis ont proposé une loi climat et une modification de l’article 7bis de la Constitution pour rendre cette loi possible. Cependant, la Chambre a rejeté cette modification le 29 mars 2019. Le B.U.B. trouve que c’est une bonne chose puisque le mouvement étudiant a été instrumentalisé par Ecolo-Groen, les socialistes, le MR et le CDH pour des raisons purement électoralistes.

Begin februari 2019 stelden een aantal partijen, onder impuls van Ecolo-Groen en onder druk van de studentenbeweging een klimaatwet en een grondwetsherziening van artikel 7bis om die mogelijk te maken voor. Maar op 29 maart 2019 heeft de Kamer deze herziening verworpen. Volgens de B.U.B. is dit een goede zaak. De studentenbeweging werd immers door Groen-Ecolo, de socialisten, het CDH en de MR geïnstrumentaliseerd. En dat voor louter electorale redenen.

B.U.B. Affiche HVDC 2019

DECLARATION COMMUNE B.U.B./LD: UNE NOUVELLE BELGIQUE MULTILINGUE – GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING B.U.B./LD : EEN NIEUW MEERTALIG BELGIË

Pendant 50 ans, la particratie a divisé les institutions belges sur base linguistique au moyen de six réformes de l’Etat réalisées sans consultation populaire et au détriment des citoyens belges.

50 jaar lang zijn de Belgische instellingen door de taalgesplitste particratie zonder volksraadpleging en ten nadele van de Belgische burgers verdeeld door middel van 6 staatshervormingen.

SAMENWERKING TUSSEN DE LIJSTEN DESTEXHE EN DE B.U.B. – COLLABORATION ENTRE LES LISTES DE DESTEXHE ET LE B.U.B.

De Lijsten Destexhe en de partij Belgische Unie ( B.U.B.) zijn verheugd u een akkoord tot samenwerking tussen de twee partijen mee te delen.

Les Listes Destexhe et le parti Union Belge (B.U.B.) sont heureux de vous annoncer l’accord d’une collaboration entre les deux formations politiques.