info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

IN 1830 BESTOND BELGIË AL LANG ALS NATIE – LA BELGIQUE, UNE NATION AVEC UNE LONGUE HISTOIRE… DEJA EN 1830

IN 1830 BESTOND BELGIË AL LANG ALS NATIE – LA BELGIQUE, UNE NATION AVEC UNE LONGUE HISTOIRE… DEJA EN 1830

Filips de Goede - Philippe le Bon

Filips de Goede – Philippe le Bon (Bron onbekend / Source inconnue)

DE LEUGEN VAN DE BUFFERSTAAT

In Le Vif van 10 juli 2015 stond te lezen dat België een kunstmatige staat zou zijn, een “bufferstaat”, ontstaan in 1830.  Deze zogezegd historische beschrijving is nochtans niets meer dan een nationalistisch rookgordijn dat de waarheid tracht te te verhullen.

Inderdaad dient vastgesteld te worden dat geen énkele staat door God of de natuur gewild is. Het is ook foutief om “1830” te beschouwen als het jaar waarin België « geboren werd », net zoals het niet klopt om te stellen dat Duitsland in 1990 geboren werd of Polen in 1918.

Zo ongeveer alle Europese landen hebben zich, net als België, ontwikkeld via een eeuwenlange integratie van meerdere vorstendommen. De oorsprong van de Belgische staat gaat terug tot de Bourgondische tijd (14de-15de eeuw) en meerbepaald tot de Orde van het Gulden Vlies, die in 1430 ingesteld werd door hertog Filips de Goede, met als doel al zijn territoriale bezittingen, waaronder die van ons huidig land, te verbinden. Zo maakten onze contreien deel uit van een personele unie, die vanaf 1549 « ondeelbaar » verklaard werd. Het ligt voor de hand dat in de loop der eeuwen een (pre-)nationaal besef in de schoot van deze politiek-economische ruimte groeide. De dynastieke loyauteit, eerst tegen de Bourgondische hertogen, later tegenover de Habsburgers, heeft, net als de gemeenschappelijke centrale instellingen en de katholieke godsdienst dit proces versneld.

Tijdens de periode van 1780 tot 1830 doorging ons land de overgang van het Ancien Régime naar het kapitalisme, wat uitmondde in de vorming van de huidige natiestaat, het Koninkrijk België genoemd. In 1790 al was er een eerste, “Brabantse” revolutie uitgebroken, die korstondig aanleiding gaf tot de creatie van de  « Verenigde Belgische Staten », voorbode van het latere koninkrijk. Die confederatie omvatte de huidige Belgische provincies, behoudens het Prinsbisdom Luik.

Na de Franse bezetting van 1794 tot 1814 riepen de geallieerden de onafhankelijkheid van België uit, op hetzelfde moment dat die van de Verenigde Staten door het verdrag van Gent internationaal erkend werd. Door het verdrag van Wenen van 1815 herenigden de grootmachten Nederland en  België, maar erkenden toch de Belgische natie, met Brussel als hoofdstad. Vanaf de 16 de eeuw had Nederland zich immers van de Habsburgse Nederlanden afgesneden. Het doel van deze bufferstaat was te dienen als een barrière tegen een nieuwe Franse invasie.

België werd dus, in tegenstelling tot wat separatisten vandaag beweren, afgescheiden van een bufferstaat die vijftien jaar eerder door de Europese grootmachten in het leven geroepen was. Wat de flaminganten en wallinganten ook mogen beweren.

 

LE MENSONGE DE L’ETAT TAMPON

Dans Le Vif du 10 juillet 2015, on pouvait lire que la Belgique serait un Etat artificiel, un Etat-tampon né en 1830. Cette description dite historique n’est pourtant qu’un écran de fumée nationaliste destiné à obscurcir la vérité.

Force est en effet de constater qu’aucun Etat n’a été voulu par Dieu ou par la nature. Il est aussi erroné de considérer “1830” comme l’année de la « naissance » de la Belgique, tout comme il est fautif de penser que l’Allemagne est née en 1990 ou la Pologne en 1918.

Presque tous les pays européens  se sont, comme la Belgique, développés par une intégration séculaire de multiples principautés. Les origines de l’Etat belge remontent à l’époque bourguignonne (14ième-15ième siècle), et en particulier à l’Ordre de la Toison d’Or, instauré par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, ayant pour but de lier entre elles toutes ses possessions territoriales, dont celles de notre pays actuel. Nos contrées faisaient ainsi partie d’une union personnelle qui devint une fédération dite « indivisible » en 1549. Il est évident qu’un sentiment (pré-)national belge naquît au cours des siècles de co-existence au sein de cette espace politique et économique. La loyauté dynastique envers les Bourguignons, puis les Habsbourgeois, les institutions centrales et la religion catholique ont acceleré cette évolution.

Dans la période 1780 à 1830, la Belgique passait de l’Ancien Régime au capitalisme, ce qui aboutissait à la formation de L’Etat-nation actuel nommé le Royaume de Belgique. Une première révolution belge, dit “brabançonne” éclata déjà en 1790, ce qui a donné lieu à la création éphémère, mais annonciatrice « des Etats-Unis Belgiques », une confédération comprenant les provinces belges actuelles hormis la Principauté de Liège.

Après l’occupation française de 1794 à 1814, les alliés décrétèrent l’indépendance de la Belgique, au même moment où l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique fut reconnue sur le plan international par le traité de Gand. En 1815, par le Traité de Vienne, les grandes puissances réunirent la Belgique et les Pays-Bas – la Hollande ayant été séparée des Pays-Bas habsbourgeois au 16ième siècle – tout en reconnaissant l’existence de la nation belge avec Bruxelles comme capitale. Le but de cet Etat-tampon était de servir de barrière contre une nouvelle invasion française.

C’est donc en 1830 que la Belgique s’est, au contraire de ce que disent les séparatistes aujourd’hui, séparée de l’Etat-tampon qui fut fondé par la diplomatie européenne 15 années auparavant. N’en déplaise aux flamingants et aux wallingants.