info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

NEO, DE DOOD VAN DE HEIZEL – NEO, LA MORT DU HEYSEL

NEO, DE DOOD VAN DE HEIZEL – NEO, LA MORT DU HEYSEL

NEO, DE DOOD VAN DE HEIZEL

Belgen, Brabanders, Brusselaars en Lakenaars hebben met veel verdriet en verbijstering de geplande sluiting van Mini-Europa en Oceade vernomen!

Behalve het banenverlies voor 120 personen is dit een regelrechte aanslag op het toerisme, de vrije tijd en het Brussels patrimonium!

En dit om plaats te maken voor een megaproject met woningen en een winkelcentrum op het Heizelplateau, een rustgevende, groene ontspanningsplaats met frisse lucht!
De Heizel, een mythische plaats, gedomineerd door het Atomium, symbool van het unitaire België met 9 provincies en de memorabele Wereldtentoonstelling van 1958.
Noch de buurtbewoners, noch de handelaars in de buurt werden door het Schepencollege van de Stad Brussel geraadpleegd.

Als ze al geraadpleegd werden, dan gebeurde dit veel te weinig!

Mini-Europa, symbool van het Belgisch toerisme en uithangbord van Brussel, hoofdstad van België, Brabant én Europa

Met 300.000 bezoekers en een omzet van 3 miljoen euro is Mini-Europa één van de beste attracties in België.
Uitwijken naar het buitenland? België zou een toeristische trekpleister verliezen!

Verhuizen naar Eigenbrakel, Middelkerke of Luik? De site zou haar identiteit verliezen, die zich in de hoofdstad van Europa bevindt!
Verplaatsen naar Ukkel? Ver van het Atomium zou Mini-Europa haar charme verliezen en de locatie aan de Stallestraat is veel te klein om al die prachtige maquettes een plaats te geven!

Oceade, de attractie die vooral gewaardeerd wordt door families

Dit unieke Brusselse waterpretpark is een vrijetijds- en amusementszwembad voor de kinderen, en een plaats waar gezinnen volledig tot rust kunnen komen.
Ook scholen en jeugdbewegingen betreuren het verdwijnen ervan.
Bovendien stijgt het omzetcijfer van Oceade, net als dat van Mini-Europa, zijn omzet ziet stijgen sinds zijn ontstaan.

Verdwijning van het Koning Boudewijnstadion, een ramp

De afbraak van het Koning Boudewijnstadion dat nu op het Heizelplateau staat, om het even verderop, op de huidige Parking C weer op te bouwen, is een echte ramp.

–    Parking C met zijn 10.000 plaatsen voor auto’s wordt opgedoekt!
En wat met de mobiliteit en de parkeermogelijkheden bij evenementen ?
–    Zal het nieuwe nationale stadion gebouwd worden op het grondgebied van de gemeente Grimbergen?
Is het stadion momenteel niet ideaal gelegen langs een grote invalsweg naar het centrum van Brussel, de Houba De Strooperlaan ?
De historische locatie aan de Heizel wordt opgegeven ! Het stadion werd er in 1930 gebouwd. Waarom wordt deze mythische plaats verlaten?
–    Naam van het nieuwe stadion: « Het Grote Stadion » of het “Nationaal Stadium”
Waaraan dankt onze betreurde vorst, Koning Boudewijn, plots dit trieste lot?
–    Geen atletiekpiste in het nieuwe stadion !
Wat gaat er gebeuren met het wereldberoemde en prestigieuze sportevenement de Memorial Ivo Van Damme?

Petitie

Er is een petitie « Oceade / Mini-Europa » gelanceerd, die al meer dan 50.000 handtekeningen heeft verzameld, maar het Schepencollege van de Stad Brussel wenst daar geen rekening mee te houden !

Politieke actie

Het laatste redmiddel lijkt ons dus de directe politieke actie.

De B.U.B. verzet zich tegen de verdwijning van Mini-Europa, Oceade en het Koning Boudewijnstadium.
Help ons de druk op de verantwoordelijke politici te vergroten door onze unitaristische partij te vervoegen. Het is slechts via de stembus dat we werkelijk de zaken zullen kunnen veranderen !

 

NEO, LA MORT DU HEYSEL

Les Belges, Brabançons, Bruxellois et Laekenois ont appris avec beaucoup de tristesse et de consternation les fermetures planifiées de l’Océade et de Mini-Europe !

Hormis la perte d’emploi pour 120 personnes, il s’agit d’un véritable attentat contre le  tourisme, le loisir et le patrimoine bruxellois !

Et ceci pour laisser place à un méga projet de logements et un centre commercial sur le plateau du Heysel, un lieu de divertissements aux environs aérés, paisibles et verdoyants !
Le Heysel, un lieu mythique dominé par l’Atomium, symbole de la Belgique unitaire aux neuf provinces et de la mémorable Exposition universelle de 1958.
Ni les habitants, ni les commerçants du quartier n’ont été consultés par le collège de la Ville de Bruxelles…ou si peu consultés…beaucoup trop peu consultés !

Mini-Europe, symbole du tourisme belge et vitrine de Bruxelles, capitale de la Belgique, du Brabant et de l’Europe

Avec 300 000 visiteurs par an et 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, Mini-Europe est une des premières attractions de Belgique.
Départ vers l’étranger ?  Le pays perdrait l’un de ses pôles d’attraction touristiques !

Déménagement vers Braine-l’Alleud, Middelkerke ou Liège ? Le site perdrait son identité, lui qui se trouve dans la capitale de l’Europe !
Déplacement vers Uccle ? Loin de l’Atomium, Mini-Europe perdrait tout son charme, l’espace de la rue de Stalle étant en outre deux fois trop petit pour pouvoir accueillir toutes les magnifiques maquettes !

L’Océade, attraction tant appréciée des familles 

L’unique parc aquatique de Bruxelles est un vivier du loisir et de l’amusement pour les enfants, où les familles peuvent se retrouver dans un cadre totalement déstressant.
Les écoles et mouvements de jeunesse ont également été attristés d’apprendre sa disparition!
De plus, l’Océade, comme Mini-Europe, voit son chiffre d’affaires croître chaque année depuis sa création !

Destruction du Stade Roi Baudouin, la catastrophe

La destruction du stade Roi Baudouin se trouvant actuellement sur le plateau du Heysel pour se voir reconstruire, plus loin, sur le parking C, est un vrai désastre :
–    Le parking C, contenant 10000 emplacements pour voitures, va être supprimé !
Et la mobilité et le stationnement lors d’événements dans tout cela ?
–    Le nouveau stade national s’érigera sur la commune de Grimbergen !
Le stade n’est-il actuellement pas idéalement placé, le long d’une grande avenue à l’entrée de Bruxelles, c’est-à-dire l’avenue Houba De Strooper ?
De plus, le lieu historique du Heysel sera abandonné ! Le stade y a été érigé en 1930 à l’endroit actuel. Pourquoi quitter ce lieu mythique ?
–    Nom du nouveau stade : « le Grand Stade » ou « Stade national »
Actuellement, le stade s’appelle Roi-Baudouin. Pourquoi notre regretté Souverain, le Roi Baudouin, démérite-t-il soudainement ?
–    Pas de piste d’athlétisme pour le nouveau stade !
Evénement mondial du sport, que va devenir le prestigieux Mémorial Ivo Van Damme ?

Pétition

Une pétition « Océade / Mini-Europe » a été lancée et a déjà recueilli plus de 50 000 signatures, mais le collège de la Ville de Bruxelles ne désire pas en tenir compte !

Le B.U.B. ne veut pas des disparations de Mini-Europe, de l’Océade et du Stade Roi-Baudouin.
Aidez-nous à augmenter la pression sur les politiciens responsables en rejoignant notre parti unitariste. Ce n’est que via les urnes qu’on pourra vraiment changer les choses !