belgischeunie@unionbelge.be

HET FEDERALISME EN DE ISLAMISTEN – LE FEDERALISME ET LES ISLAMISTES

HET FEDERALISME EN DE ISLAMISTEN – LE FEDERALISME ET LES ISLAMISTES

Foto; photo Reuters

HET FEDERALISME LEGITIMEERT DE EISEN VAN DE ISLAMISTEN

Slecht nieuws voor de laatste voorstanders van het anti-Belgische taalfederalisme: het ondersteunt de eisen van de radicale moslims. Goed nieuws voor burka’s, ghetto’s en extremisten.

Onlangs zei een moslim op een internetforum aan een Belg: “Als u onze rechten niet gunt, kent u niets van het Belgische federalisme“. De man had 100% gelijk. Sinds 1970 geeft de Belgische grondwet belangrijke rechten en bevoegdheden aan taalgroepen: de Nederlandstalige en de Franstalige en later ook de Duitstalige. Eerst via gemeenschappen, later ook via gewesten.

De geschiedenis van het koninkrijk zou hiervoor een bepaalde verklaring geven. Nochtans heeft men de sociale en religieuze breuklijnen altijd binnen het unitaire Belgische kader kunnen oplossen.

Maar goed, de politiek heeft hier beslist dat taalgroepen recht hebben op een vergaande autonomie. Waarom dan niet de religieuze groepen? Christenen, moslims, joden? Is taal zoveel belangrijker dan religie? Vele gelovigen zullen dit tegenspreken, zeker de moslims, die geen problemen hebben met westerse talen zoals Engels en Frans.

Volgens deze federalistische logica zouden er naast de taalgemeenschappen in België dan ook religieuze gemeenschappen met eigen bevoegdheden moeten komen en zou het Arabisch een nationale taal moeten worden. Er zijn overigens meer Arabisch-sprekenden in België dan Duitstaligen.

Twee argumenten kunnen de taalfederalisten hiertegen opwerpen:

1) deze vreemdelingen zijn hier nog niet lang genoeg;
2) zij wonen, i.t.t. Nederlandstaligen en Franstaligen, verspreid over het Belgische territorium.

Maar houden deze argumenten wel stand?

Het eerste argument is zwak. Wat is immers “lang genoeg”? Zijn de Duitstaligen lang genoeg in België (d.i. sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog) om een eigen gemeenschap op te eisen (voor zover ze dat ooit gedaan hebben)? Zijn de Franstaligen lang genoeg in Brussel om de hoofdstad tweetalig te maken? Zijn de Germanen lang genoeg in België om de plaats van de Kelten in te nemen? U ziet het: dit is allemaal heel relatief. België heeft nu al een derde en een vierde generatie moslims. Ook zij hebben recht op de voordelen van het federalisme. Er anders over oordelen zou racistisch zijn.

Het tweede argument is moeilijker te weerleggen: moslims wonen op het eerste zicht verspreid terwijl Nederlandstaligen en Franstaligen netjes binnen hun eigen territorium zouden wonen.

Maar is dat wel zo? In de tweetalige hoofdstad Brussel, waar 10% van de Belgen wonen, alvast niet. Daar wonen ze door elkaar. Aan de kust en aan de taalgrens ook. De Duitstalige gemeenschap is ook niet homogeen Duitstalig. En dan mogen we de aanzienlijke aanwezigheid van Franstaligen in Noord-België (Antwerpen, Gent, Leuven,…) niet vergeten alsook de recente, massale uitwijking van zowat 1 miljoen Nederlandstaligen naar het Franstalige Zuid-België.

De moslims daarentegen hebben de neiging allemaal bij elkaar te gaan wonen in bepaalde wijken van Brussel en Antwerpen: Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht, Vorst, Borgerhout,…

De vermelde argumenten zijn bijgevolg niet overtuigend.

Versta ons niet verkeerd: de B.U.B. wil geen aparte religieuze gemeenschappen met eigen bevoegdheden, hoewel die in het huidige federale België logische creaties zouden zijn. Wij wensen immers gelijkheid tussen alle Belgische burgers en tussen alle inwoners van dit land, net zoals artikel 10 van de grondwet dat bepaalt.

Het zijn daarentegen de federalisten en confederalisten die eens goed moeten nadenken waarmee ze bezig zijn.

 

LE FEDERALISME LEGITIME LES EXIGENCES DES ISLAMISTES

Mauvaise nouvelle pour les derniers supporters du fédéralisme linguistique anti-belge: il soutient les exigences des musulmans radicaux. Bonne nouvelle pour les burqas, les ghettos et les extrémistes.

Récemment, un musulman disait à un Belge sur un forum d’internet: “Si vous ne reconnaissez pas nos droits, vous n’avez rien compris au fédéralisme belge.” L’homme avait entièrement raison. Depuis 1970, la constitution belge attribue des droits et compétences considérables aux groupes linguistiques: aux groupes francophone et néerlandophone et plus tard aussi au groupe germanophone. D’abord à travers les communautés, puis également à travers les regions.

L’Histoire du royaume expliquerait cette évolution malgré le fait qu’on ait toujours pu résoudre les clivages social et religieux au sein du cadre unitaire belge.

Mais, bon, le politique a decidé que les groupes linguistiques ont droit à une autonomie accrue. Pourquoi alors refuser cette autonomie aux groupes religieux? Aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs? Est-ce que la langue est vraiment plus importante que la religion? Bon nombre de croyants le contrediront, surtout les musulmans, qui ont souvent facilement assimilé les langues occidentales comme l’anglais et le français.

En suivant la logique fédéraliste, il faudrait donc créer également des communautés religieuses aux compétences propres aux côtés des communautés linguistiques et il faudrait que l’arabe devienne une langue nationale. Il y a d’ailleurs plus d’arabophones en Belgique que des germanophones.

Les fédéralistes linguistiques peuvent y opposer deux genres d’arguments:

1) ces étrangers n’habitent pas assez longtemps ici;
2) ils sont, contrairement aux néerlandophones et aux francophones, dispersés sur le territoire belge.

Mais ces arguments sont-ils valables?

Le premier argument est faible. Que veut dire “assez longtemps”? Les germanophones sont-ils assez longtemps en Belgique (c’est-à-dire depuis la fin de la première guerre mondiale) pour exiger leur propre communauté (pour autant qu’ils l’aient fait réellement)? Les francophones sont-ils suffisamment longtemps établis à Bruxelles pour render la capitale bilingue? Les Germaniques sont-ils assez longtemps en Belgique pour prendre la place des Celtes? Vous le voyez: c’est une notion très relative. La Belgique connaît déjà une troisième et une quatrième génération de musulmans. Ils ont également droit aux avantages du fédéralisme. En juger autrement serait raciste.

Le deuxième argument est plus difficile à refuter: les musulmans sont à première vue dispersés alors que les néerlandophones et les francophones habiteraient dans des territoires bien délimités.

Mais est-ce exact? Dans la capitale bilingue de Bruxelles, où habite 10% de la population belge, en tout cas pas. Ils y habitent de façon mélangée. Idem à la côte et le long de la frontière linguistique. La communauté germanophone n’est pas davantage homogènement germanophone. Sans oublier la presence importante de francophones en Belgique du nord (Anvers, Gand, Louvain,…) ainsi que l’émigration récente et massive d’à peu près 1 million de néerlandophones vers le sud francophone de la Belgique.

Les musulmans, en revanche, ont la tendance de se grouper dans certains quartiers à Bruxelles et à Anvers: Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht, Forest, Borgerhout,…

Les arguments cités ne sont donc pas pertinents.

Soyons toutefois clairs: le B.U.B. ne souhaite pas la création de communautés religieuses différentes aux compétences propres, même si cela serait logique dans le cadre actuel du fédéralisme belge. Nous souhaitons en effet l’égalité entre tous les citoyens belges et entre tous les habitants du royaume, comme l’article 10 de la constitution le prévoit.

Ce sont par contre les fédéralistes et les confédéralistes qui devraient commencer enfin à se poser quelques questions.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)