belgischeunie@unionbelge.be

LE “MINISTRE-PRESIDENT” ‘FLAMAND’ JAMBON VEUT UTILISER SA FONCTION POUR SCINDER LA BELGIQUE – ‘VLAAMS’ ‘MINISTER-PRESIDENT’ JAMBON WIL ZIJN FUNCTIE GEBRUIKEN OM BELGIË TE SPLITSEN – DER ‘FLÄMISCHE’ ‘MINISTERPRÄSIDENT’ JAMBON WILL SEINE FUNKTION ZUR SPALTUNG BELGIENS NUTZEN

bron-source: onbekend - inconnue

LE “MINISTRE-PRESIDENT” ‘FLAMAND’ JAMBON VEUT UTILISER SA FONCTION POUR SCINDER LA BELGIQUE – ‘VLAAMS’ ‘MINISTER-PRESIDENT’ JAMBON WIL ZIJN FUNCTIE GEBRUIKEN OM BELGIË TE SPLITSEN – DER ‘FLÄMISCHE’ ‘MINISTERPRÄSIDENT’ JAMBON WILL SEINE FUNKTION ZUR SPALTUNG BELGIENS NUTZEN

Image – Afbeelding – Bild: Le drapeau du nationalisme ‘flamand’ – de vlag van het Vlaams-nationalisme – die Flagge des ‘flämischen’ Nationalismus (source: inconnu; bron: onbekend; Quelle: unbekannt)


QUELLE EST L’ATTITUDE DU CD&V ET DE L’OPEN VLD? 

Dans l’hebdomadaire De Zondag (3 octobre 2021), le soi-disant “ministre-président” ‘flamand‘ Jambon (N-VA) a fait une déclaration frappante. Lorsque le journaliste lui a demandé si “en tant que ministre-président il pouvait et voulait prendre des mesures favorisant de l’indépendance de la Flandre“, il a répondu : “La réponse est doublement oui. Tout d’abord, nous devons faire preuve d’esprit de décision. Ce que la Flandre fait elle-même, elle le fait mieux. C’est notre devoir. Deuxièmement, je peux dialoguer avec d’autres gouvernements et les convaincre de prendre des mesures. Mais je ne peux malheureusement pas transférer les compétences moi-même (il faut une majorité des 2/3 à la Chambre et au Sénat et une majorité simple dans chaque groupe linguistique, B.U.B.). On sait bien sûr que Jambon est un séparatiste pur et dur. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’il déclare ici qu’il peut et va utiliser sa position pour détruire l’État belge. 

Le fait qu’il fasse cette déclaration en tant que personne occupant une position importante au sein de l’appareil d’État fédéral est, bien entendu, totalement illicite. Tout d’abord, il se pose un problème juridique. En effet, il est interdit à une personne dépositaire de l’autorité publique de concerter des mesures contraires aux lois belges (art. 233 du code pénal belge). Il se pose également un problème politique. Les Belges ont-ils le droit de savoir ce que les partenaires de coalition de Bourgeois, notamment l’Open VLD et le CD&V, pensent de tout cela? En d’autres termes, est-ce la position du gouvernement “flamand” ? Dans ce cas, bien sûr, ce gouvernement ne peut pas rester en place. 

Si nécessaire, le gouvernement fédéral doit intervenir. En effet, le Roi, et donc un ministre national, est le garant de l’intégrité territoriale de la Belgique (art. 91 de la Constitution belge). Il y a un précédent. Lorsque le président du Conseil “flamand” de l’époque, Luc Van den Brande (CVP), a déclaré au début de 1993 dans La Libre Belgique qu’il avait une conviction confédéraliste en premier lieu, que l’accord de la Saint-Michel (la quatrième réforme de l’État, B.U.B.) n’était qu’un épisode dans le développement du Royaume, qu’à l’avenir l’Etat fédéral n’aurait que les pouvoirs que les régions et les communautés lui attribueraient, et qu’en 2002 la Flandre serait “autonome” (sic) (LLB, 11 janvier 1993), ce fait a provoqué un énorme émoi. Le Palais est intervenu immédiatement. Le même jour, le Roi a convoqué le Premier ministre Dehaene (CVP), Herman Van Rompuy (le président du CVP) et Van den Brande lui-même. 

La déclaration de Jambon va plus loin que celle de son prédécesseur de l’époque, Van den Brande, qui n’exprimait qu’une opinion personnelle.

En tout cas, il y a un sérieux problème juridico-politique qui devrait provoquer une crise au sein du gouvernement “flamand”. Les politiciens ne sont pas au-dessus des lois et les gouvernements régionaux et communautaires, aussi inutiles et nuisibles soient-ils, font partie de l’État belge et doivent respecter la Constitution belge.

WAT IS DE HOUDING VAN CD&V EN OPEN VLD ?

In het weekblad De Zondag (3 oktober 2021) deed zogenaamd ‘Vlaams’ ‘minister-president’ Jambon (N-VA) een opvallende verklaring. Toen de journalist hem vroeg of hij ‘als Vlaams minister-president stappen (kon en wou) zetten richting Vlaamse onafhankelijkheid‘, antwoordde hij: ”Het antwoord is twee keer ja. We moeten ten eerste daadkracht tonen. Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter. Dat is onze plicht. Ten tweede kan ik dialogeren met andere regeringen en hen overtuigen om stappen te zetten. Maar zelf bevoegdheden overhevelen, kan ik helaas niet (daar is immers een 2/3de meerderheid voor nodig in de Kamer en in de Senaat en telkens een gewone meerderheid in elke taalgroep, B.U.B.).” Dat Jambon een onversneden separatist is, is natuurlijk bekend. Nieuw is echter dat hij hier verklaart van zijn functie gebruik te kunnen en zullen maken om de Belgische staat te vernietigen. 

Dat hij deze verklaring aflegt als iemand die een belangrijke functie binnen het federale overheidsapparaat bekleedt, is uiteraard volstrekt ongeoorloofd. Er stelt zich allereerst een juridisch probleem. Het is immers verboden aan iemand die met een deel van het openbaar gezag bekleed is om maatregelen te beramen die strijdig zijn met de Belgische wetten (art. 233 Strafwetboek). Voorts stelt er zich ook een politiek probleem. Mogen de Belgen weten wat de coalitiepartners van Bourgeois, namelijk Open VLD en CD&V, hiervan vinden? Is dit, met andere woorden, het standpunt van de ‘Vlaamse’ regering? In dat geval kan deze regering natuurlijk niet aanblijven. 

Desnoods moet de federale regering ingrijpen. De Koning, en dus een nationale minister, staat immers borg voor de territoriale integriteit van België (art. 91 Belg. Grondwet). Er bestaat trouwens een precedent. Toen de toenmalige voorzitter van de ‘Vlaamse’ raad, Luc Van den Brande (CVP) begin 1993 in La Libre Belgique verklaarde dat hij in de eerste plaats een confederalistische overtuiging had, dat het Sint-Michielsakkoord (de vierde staatshervorming, B.U.B.) slechts een episode was in de ontwikkeling van het Koninkrijk, dat in de toekomst de federale staat enkel nog zou kunnen beschikken over de bevoegdheden die de gewesten en gemeenschappen eraan zouden toekennen en dat in 2002 Vlaanderen ‘zelfstandig’ zou zijn (sic) (LLB, 11 januari 1993), veroorzaakte dit een geweldige deining. Het Paleis greep onmiddellijk in. Diezelfde dag nog ontbood de Koning eerste minister Dehaene (CVP), Herman Van Rompuy (de voorzitter van de CVP) en Van den Brande zelf. 

De uitspraak van Jambon gaat overigens verder dan die van zijn voorganger Van den Brande destijds, die slechts een persoonlijke opinie weergaf.

Er stelt zich alleszins een zwaar juridisch-politiek probleem dat een crisis binnen de ‘Vlaamse’ regering dient te veroorzaken. Politici staan niet boven de wet en de gewest- en de gemeenschapsregeringen zijn, hoe overbodig en schadelijk ook, onderdelen van de Belgische staat en dienen de Belgische Grondwet te eerbiedigen.

WAS IST DER HALTUNG VON CD&V UND OPEN VLD ? 

In der Wochenzeitung De Zondag (3. Oktober 2021) gab der so genannte “flämische” “Ministerpräsident” Jambon (N-VA) eine bemerkenswerte Erklärung ab. Auf die Frage des Journalisten, ob er “als flämischer Ministerpräsident Schritte in Richtung flämischer Unabhängigkeit unternehmen (könnte und würde)”, antwortete er: “Die Antwort ist zweimal ja. Erstens müssen wir Entschlossenheit zeigenWas Flandern selbst kann, kann es besser. Das ist unsere Pflicht. Zweitens kann ich einen Dialog mit anderen Regierungen führen und sie davon überzeugen, Maßnahmen zu ergreifen. Leider aber kann ich nicht selbst Kompetenze übertragen (man braucht eine 2/3-Mehrheit in der Kammer und im Senat und eine einfache Mehrheit in jeder Sprachgruppe, B.U.B.). Dass Jambon ein Separatist ist, ist natürlich bekannt. Neu ist jedoch, dass er hier erklärt, dass er seine Position nutzen kann und wird, um den belgischen Staat zu zerstören. 

Die Tatsache, dass er diese Aussage als jemand macht, der eine wichtige Position innerhalb des föderalen Staatsapparates innehat, ist natürlich völlig unerlaubt. Zunächst einmal gibt es ein rechtliches Problem. Es ist nämlich verboten, dass jemand, der ein öffentliches Amt bekleidet, Maßnahmen plant, die gegen die belgische Gesetze verstoßen (Artikel 233 des Strafgesetzbuchs). Es gibt auch ein politisches Problem. Dürfen die Belgier wissen, was Bourgeois’ Koalitionspartner, Open VLD und CD&V, darüber denken? Mit anderen Worten: Ist dies die Position der “flämischen” Regierung? In diesem Fall kann diese Regierung natürlich nicht im Amt bleiben. 

Wenn nötig, muss die Föderalregierung eingreifen. Schließlich ist der König, und damit ein nationaler Minister, der Garant der territorialen Integrität Belgiens (Art. 91 der belgischen Verfassung). Es gibt einen Präzedenzfall. Als der damalige Vorsitzende des “flämischen” Rates, Luc Van den Brande (CVP), Anfang 1993 in La Libre Belgique erklärte, dass er in erster Linie eine konföderalistische Überzeugung habe, dass das Abkommen von die vierte Staatsreform nur eine Episode in der Entwicklung des Königreichs sei, dass der Föderalstaat in Zukunft nur die Befugnisse haben werde, die ihm die Regionen und Gemeinschaften zuweisen würden, und dass Flandern 2002 “selbständig” (sic) sein werde (LLB, 11. Januar 1993), löste dies eine enorme Aufregung aus. Der Palast hat sofort eingegriffen. Am selben Tag lud der König Premierminister Dehaene (CVP), Herman Van Rompuy (den Vorsitzenden der CVP) und Van den Brande selbst ein.

Jambons Erklärung geht weiter als die seines Vorgängers Van den Brande, der damals nur eine persönliche Meinung geäußert hatte.

Auf jeden Fall gibt es ein ernstes rechtspolitisches Problem, das zu einer Krise innerhalb der ‘’flämischen” Regierung führen dürfte. Die Politiker stehen nicht über dem Gesetz, und die Regional- und Gemeinschaftsregierungen, so unnötig und schädlich sie auch sein mögen, sind Teil des belgischen Staates und müssen die belgische Verfassung respektieren.


ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)