belgischeunie@unionbelge.be

NOTA DE WEVER: LOF DER FLAMINGANTISCHE ZOTHEID – NOTE DE WEVER: ELOGE DE LA FOLIE FLAMINGANTE

De Ijzerwake - Le Pélerinage de l’Yser Foto - Photo : B.U.B.

NOTA DE WEVER: LOF DER FLAMINGANTISCHE ZOTHEID – NOTE DE WEVER: ELOGE DE LA FOLIE FLAMINGANTE

DE WEVER VERHEERLIJKT DE FLAMINGANTISCHE FANTASIE

Op 12 augustus 2019 heeft de B.U.B. kennis genomen van de ‘startnota’ van ‘Vlaams’ informateur Bart De Wever (N-VA), dat een “fraai” nationalistisch werkstuk is. Dit document moet de basis vormen voor de onderhandelingen met het oog op de vorming van een nieuwe “Vlaamse” regering. De B.U.B. is verontwaardigd, maar niet verrast, door het flamingantische taalgebruik in deze nota die duidelijk door een fanatieke separatist geschreven werd.

Het woord “Vlaanderen” komt in de tekst liefst 46 keer voor, de term “Vlaming(en)” dertig maal. Zo heeft de tekst veel weg van een karikatuur.  Zelfs Mein Kampf – het manifest van Adolf Hitler – was in een meer zakelijke stijl geschreven…

De “Vlaamse” regering wil deze vage en ongrondwettelijke gewestelijk-communautaire entiteit “sterker, welvarender en hechter” maken. Volgens het document zou het zogenaamde “Vlaanderen” een “natie” zijn, wat indruist tegen artikel 33 van de Belgische Grondwet dat alleen België tot natie verheft.

Bovendien verheerlijkt de nota het “Vlaams” verleden. De Wever vermeldt (zonder te lachen) niet-Vlaamse schilders (d.w.z. noch afkomstig uit het graafschap Vlaanderen, noch uit het ‘’Vlaams’’ gewest) zoals Van Eyck (afkomstig uit het prinsbisdom Luik en meer bepaald uit de huidige provincie Limburg), Rubens (hertogdom Brabant, vandaag provincie Antwerpen) en Bruegel (Brabander). De werkelijkheid is anders. “Vlaanderen” – in de onjuiste zin des woords, d.w.z. Noord-België, bestaat als Belgische entiteit slechts sedert de tweede helft van de 19de eeuw en dan nog alleen in de geesten van enkele flaminganten. 

Op die manier wil de N-VA wil ook de Nederlandstalige Belgen op anti-Belgische wijze indoctrineren, en in de eerste plaats de jongeren.

Volgens de nota moet “De VRT […] meer dan ooit focussen op […], het versterken van de Vlaamse identiteit […]. Om het identiteitsbesef van de jongere generatie te bevorderen, stellen we […] een Vlaamse canon op, een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis, die Vlaanderen als Europese natie typeren en die onze leerlingen op school en nieuwkomers in onze inburgeringscursus moeten kennen”.

Een volgende passage is nog veel radicaler: 

Vlaanderen moet durf tonen in zijn ambities als natie. Willen we onze Vlaamse vleugels in alle vrijheid kunnen uitslaan, dan mogen we ons niet langer laten afremmen door institutionele hindernissen, moeten we onze Vlaamse autonomie voluntaristisch invullen en de weg voorbereiden naar een institutionele paradigmashift. We geven onze Vlaamse volksvertegenwoordigers de nodige vrijheid en ruimte om aan die omwenteling concreet invulling te geven.”.

Anders gezegd, het “Vlaams” parlement moet het confederalisme voorbereiden (de “institutionele paradigmashift”). Dat moet op een zelfstandige manier gebeuren en zonder rekening te houden met het Belgisch grondwettelijk kader (de “institutionele hindernissen”). Dit is eenvoudigweg een onverholen oproep tot separatisme. Het confederalisme berust immers op een verdrag tussen twee of meer onafhankelijke staten.

De B.U.B. stelt vast dat deze nota nog radicaler is dan de beruchte nota De Wever uit 2010 die tientallen splitsingen omvatte, waarvan een groot deel hernomen werd in de zesde “staatshervorming”. Deze tekst is nog radicaler omdat hij een breuk met de Belgische grondwettelijke orde vormt. Dat verwondert natuurlijk niet omdat de nota door een separatist geschreven is, maar het is verontwaardigend hoe dit soort mensen binnen de Belgische staat zoveel speelruimte krijgen.

Er staat eveneens in de nota dat deelstaten in Europa die onafhankelijk worden “wanneer ze dat verkiezen, onverkort lid blijven van de Europese Unie”. Blijkbaar zijn de taalnationalisten bang van het standpunt van de EU volgens hetwelk een regio die onafhankelijk wordt geen lid meer van de EU blijft.

Alsof het niets is, eindigt separatist De Wever zijn werkstuk door te stellen dat de “Vlaamse” provinciebesturen “vanaf 2024 kunnen ophouden met bestaan”. Dat de taalnationalisten ervan dromen de provincies af te schaffen om hun centralistisch “Vlaanderen” op te dringen spreekt voor zich. Wij wachten daarentegen nog steeds het antwoord op de eenvoudige vraag welke bevoegdheid die op heden door de gewesten en de gemeenschappen beheerd wordt niet door de Staat en/of de provincies kan uitgeoefend worden.

De B.U.B. veroordeelt met klem dit arrogant en ultra-nationalistisch document dat als basis dient voor de vorming van een regering die in ons piepkleine België zelfs niet zou mogen bestaan. Wie op basis hiervan onderhandelt, zoals CD&V en OPEN VLD, neemt reeds een separatistische logica aan.  Voor de B.U.B. kan slechts een unitair België de vicieuze taalnationalistische cirkel, waarvan de gemeenschappen en de gewesten het gevolg zijn, doorbreken.

Manchette du journal flamingant “De Noorderklok” de 1931 qui fait l’éloge du fédéralisme comme moyen pour arriver à l’indépendance” - 

Voorpagina van het flamingantisch magazine “De Noorderklok” die het federalisme huldigt als middel om tot de onafhankelijkheid te komen.
Manchette du journal flamingant ‘’De Noorderklok’’ de 1931 qui fait l’éloge du fédéralisme comme moyen pour arriver à l’indépendance – Voorpagina van het flamingantisch magazine ‘’De Noorderklok’’ uit 1931 die het federalisme huldigt als middel om tot onafhankelijkheid te komen

DE WEVER EXALTE LE PHANTASME FLAMINGANT

Le 12 août 2019, le B.U.B. a pris connaissance de la “note de départ” de l’informateur “flamand”, Bart De Wever (N-VA) qui est une « belle » prose de nationalisme flamingant. Ce document doit servir de base aux négociations en vue de la formation d’un nouveau gouvernement “flamand”. Le B.U.B. est choqué, mais non surpris, par le langage flamingant de cette note qui a clairement été écrit par un obsédé de la cause séparatiste.

Le mot “Flandre” apparaît pas moins de 46 fois dans le texte et le terme “Flamand(s)” 30 fois ! Ainsi, ce texte frôle la caricature. Même Mein Kampf, le manifeste d’Adolf Hitler, était écrit dans un style plus modéré… 

Le gouvernement “flamand” aspire à rendre sa vague entité régionalo-communautaire et inconstitutionnelle “plus forte, plus prospère et plus solide”. Selon le document, la soi-disant “Flandre” serait une “nation”, ce qui va à l’encontre de l’article 33 de la Constitution belge qui consacre uniquement la Nation belge.

De plus, la note exalte le passé “flamand”. De Wever mentionne (sans rire) des peintres non-flamands (puisque non originaires du Comté de Flandre ni de la région ‘’flamande’’) comme Van Eyck (né en principauté de Liège et notamment à Maaseik dans l’actuelle province du Limbourg), Rubens (né à Anvers dans le Duché de Brabant, actuellement située en province d’Anvers) et Bruegel (Brabançon). La réalité est autre. La “Flandre” – dans le sens incorrect du terme, c.-à-d. le Nord de la Belgique – n’existe en tant qu’entité belge que depuis la seconde partie du 19ième siècle et seulement dans l’esprit de quelques flamingants.

Par cette note, les séparatistes souhaitent aussi endoctriner les Belges néerlandophones et en premier lieu les jeunes.

En effet, selon la note “plus que jamais, la VRT doit se focaliser sur […] le renforcement de l’identité flamande […] Afin de promouvoir le sentiment d’identité de la jeune génération nous […] rédigeons un canon “flamand”, une liste de points d’ancrage de notre culture et histoire flamande caractérisant la Flandre comme nation européenne. Nos élèves à l’école et les nouveaux arrivants […] doivent connaître ca canon”.

Le passage suivant est encore plus radical :

La Flandre doit développer ses ambitions nationales. Si nous voulons voler de nos propres ailes flamandes, nous devons cesser de nous faire freiner par des obstacles institutionnels. Nous devons remplir de manière volontariste notre autonomie flamande et préparer le terrain pour un changement de paradigme institutionnel. Nous devons donner à nos parlementaires flamands la liberté et l’espace nécessaire pour mettre en oeuvre de manière concrète cette révolution.

En d’autres termes, le parlement “flamand” doit préparer le confédéralisme (le “changement de paradigme institutionnel”) de manière autonome sans tenir compte du cadre constitutionnel belge (les “obstacles institutionnels”). Voici un appel clair et net au séparatisme car le confédéralisme ne se fonde que sur un traité entre deux ou plusieurs Etats indépendants.

Force est de constater  que cette note est encore plus radicale que la note De Wever de 2010 qui visait la scission de dizaines de compétences dont une grande partie a été intégrée dans la sixième “réforme” de l’Etat. Ce texte est encore plus radical puisqu’il constitue une rupture avec le cadre constitutionnel belge. Cela n’étonne évidemment pas parce que la note est écrite par un séparatiste, mais il est consternant de voir combien de marge de manoeuvre ont ce genre de personnes dans le cadre de l’Etat belge.

On lit également dans la note un plaidoyer pour que les entités fédérées en Europe qui deviennent indépendantes puissent “si elles le désirent, continuer à faire intégralement partie de l’Union européenne”. Apparemment, les nationalistes s’inquiètent de l’attitude de l’Union européenne, celle-ci n’acceptant pas qu’une région devenue indépendante fasse encore partie de l’UE.

Mine de rien, le séparatiste De Wever conclut son document en écrivant que les autorités provinciales “flamandes” “peuvent cesser d’exister en 2024”. Il va de soi que les nationalistes linguistiques rêvent d’abolir les provinces pour imposer leur “Flandre” centraliste aux citoyens. Le B.U.B. attend toujours la réponse à la question simple de savoir quelle compétence gérée actuellement par les régions ou les communautés ne peut pas être exercée par les provinces et/ou l’Etat belge.

Le B.U.B. condamne fermement ce document séparatiste et ultra-nationaliste destiné à la formation d’un gouvernement qui ne devrait même pas exister dans notre petite Belgique. Celui qui négocie sur la base de cette note, comme le VLD et le CD&V le font, accepte une logique séparatiste. Pour le B.U.B., il n’y a que la Belgique unitaire qui puisse mettre fin à ce cercle infernal créé par le nationalisme linguistique dont les régions et les communautés sont les conséquences.

(*) Photo au-dessus de l’article: image du Pèlerinage de l’Yser de 2004 (photo: B.U.B.) – Foto bovenaan het artikel: beeld van de Ijzerbedevaart in 2004 (Foto B.U.B.