info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

EERSTE B.U.B’ER TREEDT IN FUNCTIE – PREMIER MEMBRE DU B.U.B. ENTRE EN FONCTION – ERSTES MITGLIED DER B.U.B. TRITT IN AMT

EERSTE B.U.B’ER TREEDT IN FUNCTIE – PREMIER MEMBRE DU B.U.B. ENTRE EN FONCTION – ERSTES MITGLIED DER B.U.B. TRITT IN AMT

Foto – Photo Marc Cools

ONZE VOORZITTER LEGDE ALS EERSTE B.U.B.’ER EEN POLITIEKE EED AF

3 DECEMBER 2018 WAS EEN HISTORISCHE DAG VOOR DE B.U.B. !

Op de gemeenteraad van 3 december 2018 in Ukkel, Brabant, heeft onze voorzitter, Hans Van de Cauter, de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij gaat daarmee de geschiedenis in als de eerste verkozene van de B.U.B. (via de lokale lijst ‘Ukkel Vooruit’) !

Hans Van de Cauter legde rechtstaand, met luide stem en zonder spiekbriefje (!) de eed in het Nederlands en het Frans af als volgt:

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

Na de installatie van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen deed Van de Cauter zijn eerste interpellatie waarbij hij zich keerde tegen de overbodige benoeming van een voorzitter van de gemeenteraad terwijl de burgemeester perfect die rol kan vervullen. Onze voorzitter verklaarde dat de Belgen vandaag iets anders verwachten dan het bij creëren van nieuwe politieke postjes terwijl we er al zoveel hebben door de schuld van het federalisme. Dit werd in de zaal op veel bijval onthaald. Nochtans werd de nieuwe post meerderheid tegen oppositie gecreëerd.

De bedoeling van onze voorzitter is in Ukkel een constructieve oppositie te voeren samen met de twee andere verkozenen van zijn lijst. De persoonlijke ambitie van Van de Cauter is het doen van pro-Belgische voorstellen aan de gemeenteraad in het belang van Ukkel, Brabant en België.

Foto – Photo B.U.B.

NOTRE PRESIDENT A PRETE UN SERMENT POLITIQUE COMME PREMIER MEMBRE DU B.U.B.

LE 3 DECEMBRE 2018 ETAIT UN JOUR HISTORIQUE POUR LE B.U.B. !

Au conseil communal du 3 décembre 2018 à Uccle dans le Brabant, notre président, Hans Van de Cauter, a prêté serment comme conseiller communal. Il entre ainsi dans l’histoire comme le premier élu du B.U.B. (via la liste locale ‘Uccle en Avant’) !

Hans Van de Cauter a prêté serment debout, d’une voix forte et sans pense-bête ( !) en néerlandais et en français comme suit :

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

Après l’installation du conseil communal et du Collège des Bourgmestre et Echevins, Van de Cauter a effectué sa première interpellation en s’opposant à la nomination inutile d’un président du conseil communal tandis que le bourgmestre peut parfaitement remplir ce rôle. Notre président a déclaré que les Belges attendent aujourd’hui autre chose que le fait de créer de nouveaux postes politiques tandis que nous en avons déjà tellement par la faute du fédéralisme. Cela a suscité de l’enthousiasme dans la salle. Cependant, le nouveau poste a été créé majorité contre opposition.

Le but de notre président est de mener une opposition constructive à Uccle ensemble avec les deux autres élus de sa liste. L’ambition personnelle de Van de Cauter est de faire des propositions pro-belges au conseil communal dans l’intérêt d’Uccle, du Brabant et de la Belgique.

 

UNSERER VORSITZENDER HAT ALS ERSTER B.U.B.-MITGLIED EINEN POLITISCHEN EID GESCHWÖRT

DER 3. DEZEMBER 2018 WAR EINEN HISTORISCHEN TAG FÜR DIE B.U.B. !

Auf dem Gemeinderat vom 3. Dezember 2018 in Ukkel, Brabant, hat unser Vorsitzender, Hans Van de Cauter, den Eid als Gemeinderatsmitglied abgelegt. Er geht so die Geschichte ein als der erster Gewählter der B.U.B. !

Hans Van de Cauter en/et/und Marc Cools (Uccle en Avant); Foto / Photo B.U.B.