info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

FUSIE BRUSSELSE POLITIEZONES IS DRUPPEL OP HETE PLAAT – LA FUSION DES ZONES DE POLICE BRUXELLOISES EST UNE GOUTTE D’EAU DANS LA MER

FUSIE BRUSSELSE POLITIEZONES IS DRUPPEL OP HETE PLAAT – LA FUSION DES ZONES DE POLICE BRUXELLOISES EST UNE GOUTTE D’EAU DANS LA MER

Bron-source: www.hln.be © photo news.

Bron-source: www.hln.be © photo news.

HET PROBLEEM IS VEEL BREDER DAN BRUSSEL

De aanslagen te Parijs van november 2015 legden reeds het enorme veiligheidsdeficit dat het federalisme veroorzaakt bloot. In een artikel van 20 november 2015 wees de B.U.B. er reeds op dat de particratie, en vooral de N-VA, liet uitschijnen dat het probleem zich beperkte tot Molenbeek (zie onze tekst). Vandaag beklemtoont – vooral de Nederlandstalige (in het particratische jargon: ‘Vlaamse’) – meerderheid en oppositie dat het probleem zich zou beperken tot Brussel en de 19 gemeenten daar. Die zouden moeten fusioneren of minstens één politiezone vormen. Maar ook met die redenering komen de machthebbers niet meer weg, ondermeer omdat Zaventem, waar de eerste aanslag van 22 maart plaatsvond, niet tot Brussel behoort.

Geert Bourgeois (N-VA), minister-president van de ”Vlaamse” regering (is een Belgische regering niet genoeg?) verklaarde in De Zondag (3 april 2016) dat ‘Brussel’ – hij bedoelt de structuur van het Brussels gewest – een anachronisme is (hoewel het een product is van het door de flaminganten gewilde taalfederalisme). Het Brussels gewest is volgens hem ook een ‘gevaarlijke’ structuur. Dat verklaart hij wel niet m.b.t. het herdenken van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog of van een bloedige middeleeuwse veldslag in 1302. Het federalisme met de totale versnippering van bevoegdheden of – nog erger – het confederalisme zijn allicht zeer veilige systemen… De man pleit voor één Brussels stadsbestuur, wat dus logischerwijze de verdwijning van de Brusselse regering impliceert. Zou hij dan ook voor het opheffen van de twee andere gewesten en gemeenschappen zijn? Hoe kan men pleiten voor een unitair en officieel meertalig Brussel, maar tegen de meertalige Belgische staat zijn? Het toppunt van hypocrisie bereikt hij evenwel wanneer hij stelt : ”Onze samenleving mag niet uit elkaar vallen”. Bourgeois, die al zijn hele politieke leven ijvert voor het uit elkaar vallen van de Belgische meertalige samenleving, pleit – als antwoord op de moslimradicalisering – voor ‘cohesie’ in onze samenleving… Begrijpe wie begrijpen kan.

Bart Sturtewagen, hoofdredacteur van De Standaard, lijkt het wel begrepen te hebben. Zo schreef hij in zijn krant van 2 april 2016 dat het zeker mogelijk is dat Brussel slechts één i.p.v. zes politiezones nodig heeft. Maar, zo merkt hij terecht op: ”één politiechef lost niets op als hij moet rapporteren aan 19 burgemeesters”. In dat geval moeten de 19 Brusselse gemeenten dus logischerwijze fusioneren. Volgens Sturtewagen zouden daardoor de communautaire evenwichtsmechanismen in Brussel die in het voordeel van de Nederlandstaligen ingevoerd werden in het gedrang komen. En even terecht merkt de redacteur op dat in die context het bestaan zelf van het Brussels hoofdstedelijk gewest ”onzeker” wordt. Er is echter meer. We citeren de redacteur: ”Bovendien […] houdt het veiligheidsbeleid niet op aan de Brusselse grenzen. Dat heeft de aanslag op Brussels Airport wel bewezen (zie ook onze tekst, B.U.B.). Ook het Kanaalplan (dat de logistieke samenwerking tussen 7 Brusselse gemeentes en Vilvoorde in de strijd tegen moslimradicalisme ondersteunt, B.U.B.) doorbreekt de regionale grens en reikt, zeer verdedigbaar overigens, tot in Vilvoorde. Mag het gesprek ook daarover gaan?‘.

Politicoloog Dave Sinardet stelde in dezelfde lijn dat hij pleitbezorger was van een eengemaakte politiezone in Brussel, maar dat vooral de ”institutionele muur tussen Brussel en de Rand’‘ problematisch was: “Burgemeester Hans Bonte (SP.A) zegt vandaag dat Vilvoorde met Brussel één sociologische ruimte vormt (als het over Syriëstrijders gaat…), maar hij was een aantal jaar geleden wel een vurig pleitbezorger van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV. Dus ja voor één politiezone, maar dan moet misschien ook Vilvoorde erbij worden gevoegd.” (brusselnieuws.be, 30.03.16).

Guy Vanhengel (VLD) trok in een post op de sociale netwerksite ”facebook” deze discussie meteen open naar de hele Belgische institutionele architectuur: Zijn we beter af na de splitsing van BHV? Daar hebben we een regering doen over vallen en de langste periode van lopende zaken ooit voor over gehad. Zullen we beter af zijn na de opsplitsing van de kinderbijslag? Kunnen we onze tijd en energie niet nuttiger besteden? Er is (…) nog een constante. Telkens we aan de structuren sleutelen, neemt het overheidsbeslag toe...” (2 april 2016).

Eerste minister Michel verklaarde dat een staatshervorming [de B.U.B. vermoedt dat hij één in de richting van meer België bedoelt] weliswaar niet aan de orde van de dag is, maar dat we ons nog aan aanslagen mogen verwachten. Aangaande de politiezones zei hij: ‘Ik ken geen taboes. Maar ik heb niet de indruk dat er in Zaventem twee bommen zijn ontploft omdat Brussel zes politiezones telt’. En nog: ‘Ik hou niet vast aan structuren als hun meerwaarde niet bewezen is. […] Maar vandaag lijkt zo’n aanpassing mij geen prioriteit.’ Ook al kan de B.U.B. begrip opbrengen voor dit standpunt gelet op de samenstelling van zijn regering (met “Vlaams”-nationalisten), dan nog kan men zich de vraag stellen of het ethisch verantwoord is dat men het risico neemt de institutionele structuren niet aan te passen op straf van het niet kunnen vermijden van andere aanslagen. Zijn er echt nog meer doden nodig alvorens de particratie de vergissing van het taalfederalisme uitwist? Of gaan het taalnationalisme en separatisme voor op de strijd tegen het terrorisme?

De B.U.B. merkt ook op dat het argument van de Vlaams-nationalisten dat het bestuur best ‘zo dicht mogelijk bij de burger staat’  om de splitsing van federale bevoegdheden te verdedigen niet meer houdbaar is. Diezelfde mensen zijn immers voor een fusie van de Brusselse politiezones, zelfs van de Brusselse gemeenten (de B.U.B. ook nota bene).

Wat vinden de flaminganten trouwens van de 114 politiezones in het “Vlaams” gewest? Zijn die dan een voorbeeld van efficiëntie? Het coördinatieprobleem in de strijd tegen de misdaad en het terrorisme is dus veel breder dan het Brussels gewest. Het is minstens nationaal.

De B.U.B. wenst een eengemaakt parket in Brabant en de provincie Luik. De terroristen en criminelen kennen immers geen taalgrenzen. Dat idee is helemaal niet denkbeeldig gelet op de recente oprichting van de Brusselse metropolitane gemeenschap door de zesde ‘staatshervorming’, een overlegorgaan waarvan de drie gewesten, de Belgische staat en elke Brabantse gemeente van rechtswege lid zijn. De provincie Luik is bovendien – op het gerechtelijk arrondissement en het parket na – nog één, ook al krijgt de Duitstalige gemeenschap meer en meer bevoegdheden.

Een verdere versnippering van bevoegdheden is uiteraard geen logisch antwoord op het terrorisme. Overigens is de tijd van het loodgieterswerk en de compromissen voorbij. Nu heeft België drastische maatregelen nodig, zoals de onmiddellijke terugkaar naar de unitaire staat.

 

LE PROBLEME EST BEAUCOUP PLUS LARGE QUE BRUXELLES

Les attentats de Paris de novembre 2015 ont déjà mis à exergue l’énorme déficit de sécurité causé par le fédéralisme. Dans un article du 20 novembre 2015, le B.U.B. signalait déjà que la particratie, et surtout la N-VA, tentait de circonscrire le problème à Molenbeek (voir notre texte). Aujourd’hui, toute la particratie – surtout néerlandophone – accentue que le problème se limiterait à Bruxelles et les 19 communes. Celles-ci devraient fusionner ou former au moins une zone de police. Toutefois, même avec ce raisonnement, les particrates ne peuvent plus s’en sortir, notamment parce que Zaventem, où le premier attentat a eu lieu le 22 mars, ne se trouve pas à Bruxelles.

Geert Bourgeois (N-VA), le ministre-président du gouvernement « flamand » (un seul gouvernement belge ne suffit-il pas ?), a déclaré dans « De Zondag » du 3 avril 2016 que « Bruxelles » (alors qu’il parlait de la structure de la région bruxelloise) constitue un anachronisme (bien qu’elle soit le produit du fédéralisme linguistique voulu par les flamingants). D’après lui, la région bruxelloise serait une structure « dangereuse ». Cependant, il ne considère pas comme tel la commémoration de la collaboration pendant la Deuxième Guerre Mondiale ou celle d’une bataille sanglante qui a eu lieu en 1302. Le fédéralisme, caractérisé par son éparpillement total de compétences ou – pire encore – le confédéralisme sont apparemment des systèmes très sûrs ! L’homme plaide pour une seule administration de Bruxelles, ce qui implique logiquement la disparition du gouvernement bruxellois. Serait-il donc également partisan de la suppression des deux autres régions et communautés ? Comment peut-on plaider pour une Bruxelles unitaire et officiellement multilingue, alors qu’on s’oppose à un Etat belge plurilingue ? L’hypocrisie arrive à son comble lorsqu’il affirme : « Notre société ne peut se disloquer ». Bourgeois, qui durant toute sa vie politique n’a fait que défendre l’éclatement de la société belge plurilingue, plaide – pour répondre à la radicalisation islamique – pour la « cohésion » de notre société… Comprenne qui pourra.

Bart Sturtewagen, le rédacteur en chef du « Standaard » (DS), semble toutefois l’avoir compris. Ainsi, il notait dans son journal du 2 avril 2016 qu’une zone de police est peut-être plus souhaitable que six. Toutefois, il observe à juste titre : « Un seul chef de police ne résoudra rien s’il doit rapporter à 19 bourgmestres ». Dans ce cas, les 19 communes bruxelloises devraient logiquement fusionner, ce qui, selon Sturtewagen, mettrait en cause les mécanismes d’équilibre communautaires à Bruxelles qui ont été établis au profit des néerlandophones. Le rédacteur remarque également à juste titre que dans ce contexte,  l’existence même de la région de Bruxelles-capitale deviendrait « incertaine ». Mais il y a plus. Nous citons le rédacteur en chef: « De plus […], la politique de sécurité ne s’arrête pas aux frontières de Bruxelles. Ceci a été nettement prouvé par l’attentat à Brussels Airport (voir aussi notre texte, B.U.B.). Le Plan Canal (qui soutient la collaboration logistique dans la lutte contre le radicalisme islamique entre 7 communes bruxelloises et Vilvorde, B.U.B.) lui aussi perce la frontière régionale et s’étend jusqu’à Vilvorde, ce qui est d’ailleurs souhaitable. Le débat peut-il s’étendre jusque là ? »

Dans le même sens, le politologue Dave Sinardet plaide pour une zone de police unifiée à Bruxelles, mais que surtout « le mur institutionnel entre Bruxelles et la périphérie » était problématique : le bourgmestre Hans Bonte (SP.a) prétend que Vilvorde et Bruxelles forment un seul espace sociologique lorsqu’il s’agit de combattants syriens, mais il y a quelques années encore, il défendait ardemment la scission de l’arrondissement judiciaire de BHV. Sinardet le résumé ainsi : « Donc, oui pour une seule zone de police, mais Vilvorde devrait peut-être en faire partie. » (brusselnieuws.be, 20.03.2016).

Dans un commentaire sur le site de réseau social « Facebook », Guy Vanhengel (VLD) a élargi cette discussion à toute l’architecture institutionnelle de la Belgique. « Sommes-nous mieux lotis depuis la scission de BHV ? Là-dessus, on a fait tomber un gouvernement et on a connu la plus longue période d’affaires courantes. Sommes-nous dans une meilleure situation après la scission des allocations familiales ? Ne pourrions-nous utiliser notre temps et notre énergie de façon plus efficace ? Il y a […] encore une autre constante. Chaque fois que nous modifions les structures, le coût de l’administration augmente … » (2 avril 2016).

Le premier ministre Michel a déclaré qu’une réforme de l’Etat [le B.U.B. suppose qu’il en vise une dans le sens de plus de Belgique] n’est pas à l’ordre du jour, mais qu’il faut s’attendre à encore plus d’attentats. Concernant les zones de police, il a déclaré : « Je ne connais pas de tabous. Mais je n’ai pas l’impression qu’à Zaventem deux bombes ont explosé parce que Bruxelles compte six zones de police. » Et encore : « Je ne tiens pas à des structures si leur plus-value n’est pas démontrée. […] Mais actuellement, une telle adaptation ne me semble pas une priorité. » Bien que le B.U.B. puisse comprendre ce point de vue, tenant compte de la composition de son gouvernement (avec des nationalistes flamingants), encore faut-il se poser la question de savoir s’il est éthiquement défendable de prendre le risque de ne pas modifier les structures institutionnelles sous peine de ne pas pouvoir éviter d’autres attentats. Faut-il vraiment encore plus de morts avant que la particratie n’efface l’erreur du fédéralisme linguistique ? Le nationalisme linguistique et le séparatisme priment-ils sur la lutte contre le terrorisme ?

Le B.U.B. observe aussi que l’argument des nationalistes flamands selon lequel il est préférable que « le pouvoir se trouve le plus près du citoyen » pour justifier la scission de compétences fédérales n’est plus tenable. Ces mêmes personnes sont favorables à la fusion des zones de police bruxelloises et même des communes bruxelloises (tout comme le B.U.B. d’ailleurs).

Par ailleurs, que pensent les flamingants des 114 zones de police en région “flamande”? Sont-elles un exemple d’efficacité? Il est clair que le problème de coordination dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme est beaucoup plus large que la région bruxelloise. Il est au moins national.

Le B.U.B. souhaite un parquet unifié dans le Brabant et en province de Liège. Les terroristes et les criminels ne connaissent en effet pas de frontières linguistiques. Cette idée n’est pas du tout imaginaire. En témoigne la fondation récente de la communauté bruxelloise métropolitaine par la sixième « réforme de l’Etat », un organe de concertation auquel appartiennent juridiquement les trois régions, l’Etat belge et chaque commune du Brabant. De plus, la province de Liège est encore unifiée, même si la communauté germanophone s’est vue octroyer de plus en plus de compétences.

Un plus grand éparpillement des compétences n’est évidemment pas une réponse logique au terrorisme. Aussi, le temps des mesurettes et des compromis est révolu. Désormais, la Belgique a besoin de mesures draconiennes, dont le retour immédiat à l’Etat unitaire.